מדיניות הפרטיות


השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת. מסמך זה מרכז את מדיניות הפרטיות של מטרנה תעשיות ש.מ. מקבוצת אסם-נסטלה (להלן: "החברה") בנוגע לממשקים בינך לבין החברה, למידע שיימסר על-ידך במסגרת אתרי החברה, מיני-סייטים , פורטלים, אפליקציות, קמפיינים או במסגרת פעילות החברה, וכן לשימוש שלך במערכת MedConnect או באתר NNI  Nestle Nutrition Instituteומערכות אחרות שישמשו את החברה לניהול הקשר שלה איתך (להלן: "המערכת"). נציין כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור מידע אישי, ומסירה של מידע כאמור תלויה ברצונך ובהסכמתך. 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.
בכל עניין, ניתן לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות: באמצעות טופס יצירת קשר; בכתובת אסם-נסטלה רחוב רימון 2, א.ת חמן; בדוא"ל ל: NNI@il.nestle.com או בטלפון מספר: 1-800-32333

אם הינך סבור/ה כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, על-ידי כל גורם, אנא פנה אלינו באחת הדרכים הנ"ל.
במסמך זה: "מידע" או "מידע אישי" משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר תמסור במסגרת הרשמתך למערכת וכן כל מידע מזהה אשר ייאסף אודותיך בקשר עם פעילותך במערכת, ממשקיך עם החברה או אגב הצטרפותך לקמפיין מסוים או לפעילות כלשהי של החברה או של קבוצת אסם; "קבוצת אסם" משמע אסם השקעות בע"מ וכל התאגידים הנשלטים על ידה.


1.    הסכמתך למדיניות הפרטיות


מסירת פרטייך מעידה על הסכמתך למפורט במסמך זה ולשימוש במידע אודותיך, בהתאם לכל דין. אם אינך מסכים למפורט מטה, אנא הימנע ממסירת פרטים או פנה אלינו באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות כמפורט לעיל על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך. שימוש במידע אישי אודותיך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט במסמך זה או לפי חובות שבדין.
המידע שיימסר או ייאסף אודותייך במסגרת הרשמתך ו/או שימושך בשירותי החברה או מטעמה, יישמר במאגרי המידע הרשומים המשרתים את החברה ואת חברות קבוצת אסם, שבין מטרותיהם - ניהול ויעול השירות והקשר עם לקוחות או צרכני קבוצת אסם וגופים הקשורים עימה עסקית, לרבות אנשי מקצוע שבקשר עם החברה; לצרכים תפעוליים, שיווקיים, למחקר ולצרכים סטטיסטיים; עיבוד המידע והעברתו בתוך קבוצת אסם לצורך המטרות המנויות לעיל ולרבות דיוור ישיר, שירותי דיוור ישיר ויזום פניות לצורך מימוש מטרות אלו ובכפוף להוראות כל דין. 
ההרשמה למערכת או לפעילות כלשהי של החברה או מי מטעמה עשויה לדרוש שימוש במערכת שליחת הודעות באמצעות דואר אלקטרוני (מייל) או מסרונים (SMS), לצורך ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך ניהול ותפעול המערכת, פעילות של החברה או של תאגידים מקבוצת אסם או גופים הקשורים עימה עסקית או שירותים נלווים או אחרים. לצורך כך מתבקשת הסכמתך מראש, טרם אישור משלוח פרטייך, לצורך משלוח הודעות, עדכונים, הטבות או הצעות לפי הצורך. 


2.    הפרטיות שלך - איזה מידע אנחנו אוספים ולאילו מטרות?


מידע שייאסף אודותייך עשוי לכלול, בין היתר ובהתאם לצורך - 
מידע טכני: מידע זה עשוי לכלול נתוני גלישה, חשיפה או שימוש, שנשמרים באופן אוטומטי לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, לצורך ניהול תקין של המערכת ושירותים המוצעים דרכה או שירותים אחרים המוצעים מטעם החברה, שיפור השירות, חווית השימוש, הפעלת שירותים נלווים נוספים, שינוי או ביטול תוכן או שירותים קיימים, ומטרות נוספות פנימיות, מסחריות וסטטיסטיות. בתוך כך, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP), זמני הגישה לשירות, השתתפות בפגישות או שיחות מקוונות, תכנים אותם צרכת באמצעות המערכת, דפים בהם ביקרת ומשך הביקור, התכתבויות באמצעות המערכת ופרטים נוספים המעידים על אופן הגישה ו/או השימוש במערכת. 


Cookies: המערכת עושה שימוש ב-"עוגיות/קוקיס" (Cookies), קבצים באמצעותם נאסף מידע טכני לצורך התפעול השוטף של המערכת, לצורך אימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את השימוש במערכת או שירותים הניתנים בה להעדפותיך האישיות ובכך להקל על הגלישה והשימוש. נוסף על כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות הקוקיס ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה, של קבוצת אסם או של חברות הקשורות עימה. הקוקיס הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר אינטרנט, בהנחה שהגדרות המחשב או המכשיר הסלולרי שלך מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את העמוד או את היישום המפעיל אותו וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר שבשימושך. קבצי הקוקיס מכילים מידע על אופן הגישה לעמוד אינטרנטי ושימוש בו, כגון הגדרות, משך השימוש או החשיפה, עמודים ושירותים מקושרים. כמו כן, יכול שהקוקיס ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים לרבות העמודים בהם גלשת וכל פעולה אחרת בהם. ככל שאינך מעוניין בשירות הקוקיס, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול הקוקיס עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים במערכת.
מידע אישי שנמסר מטעמך: נתונים אישיים מזהים אודותיך (כגון שם, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, מקצוע ופרטי חשבונות ברשתות חברתיות) יישמרו במאגרי המידע של החברה ו/או של קבוצת אסם בסמוך למסירת המידע, אם מסרת אותם מיוזמתך, ולפי הסכמתך בנסיבות הצטרפותך, או בפניה אחרת אל החברה או מי מטעמה בה מסרת את פרטיך לצורך קבלת שירות או השתתפות בפעילות כלשהי.
מידע שייאסף יכול שישמש גם לשיפור השירות, שיפורים טכנולוגיים, מחקרי שיווק ולמטרות עסקיות כלליות. 


3.    האם מידע אודותייך מועבר לצדדים שלישיים? 


החברה לא תעביר את המידע האישי אודותייך לצדדים שלישיים שאינם חלק מקבוצת אסם-נסטלה, אלא ככל שהדבר הותר: במסגרת מסמך זה, על-פי חובה שבדין, לפי בקשתך, לתאגידים בקבוצת אסם-נסטלה, או במקרים הבאים: 
•    אם תבקש להפעיל או לרכוש מוצרים או שירותים מצדדים שלישיים דרך המערכת/החברה, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך ומתן השירות עבורך. 
•    לצורך טיפול בדיווחים או בקשות שלך במסגרת המערכת או ממשקיך עם החברה, או במסגרת השתתפותך בפעילות או קמפיין, המחייבים שיתוף פעולה עם נותני שירותים קשורים.
•    לחברות בקבוצת נסטלה ולספקי שירות שלהן (לרבות העברה מחוץ לישראל), לצורך תפעול המערכת, הצעת שירותים באמצעותה וניתוח הפעילות בה.  
•    במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין תאגיד מקבוצת אסם.
•    על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת או לצורך מניעת ביצוע עבירה.
•    במטרה למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או ברכושו של צד שלישי או בתאגיד מקבוצת אסם.
•    במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות המערכת עם פעילותו של צד שלישי או  מיזוג של מאגרי מידע של קבוצת אסם, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מסמך זה, על כל מגבלותיו ותנאיו.
•    בכל מקרה או דרך התקשרות בהם תינתן על-ידך הסכמה מפורשת לכך.

4.    האם המידע אודותייך מאובטח?


החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים. 
על אף האמצעים המתקדמים בהם נוקטת החברה, היא אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה יכולה להתחייב ששרתיה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם. לפיכך, החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שעלול להיגרם שלא בשליטתה. 
בנוסף, המערכת ופרסומים אחרים שנשלח אליך עשויים לכלול קישורים לאתרים מצד שלישי (כגון רשתות חברתיות, אתרי סליקה וכד'). אם אתה לוחץ על קישור של צד שלישי אתה עושה זאת על אחריותך שכן איננו שולטים ואיננו אחראים למאפייני אתרים אלה, לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות בהם. במקרה כזה, מומלץ לעיין גם במדיניות האתר בו אתה מבקש להשתמש. 


5.    זכותך לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן או למחוק מידע זה אם אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באחת מדרכי    ההתקשרות המפורטות לעיל.


6.    חופש הבחירה ודיוור 


אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם עדכונים והצעות  להשתתף בכנסים מקצועיים. מידע כזה ישלח אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך בעת הרשמתך או הצטרפותך לאתר. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. לפרטים ומידע נוסף, אנא פנה אלינו.


7.    שינויים במדיניות הפרטיות 


החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מסמך זה מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן אוטומטית באתר NNI שכתובתו  www.israel.nestlenutrition-institute.org . המשך השימוש שלך במערכת, באתרי החברה ובפעילויות שהיא מארגנת, ו/או קבלת שירות לאחר פרסום ביצוע שינויים כאמור, תעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במסמך זה מעת לעת באתר NNI Nestle Nutrition Institute

8.     שונות


מסמך זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עבודה, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מתאגידי קבוצת אסם. 
אם הוראה ממסמך זה תימצא בלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה, הוראה זו תימחק מהמסמך ולא תשפיע על חוקיות ותקפות שאר תנאי והוראות המסמך. 
על כל שימוש במידע לפי מסמך זה, ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש כאמור, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.