Tablet screen with play video button on it

השמנת ילדים והקשר למיקרוביום

Topic(s): השמנה מיקרוביום

Summary

מגפת ההשמנה בילדים הולכת וגדלה משנה לשנה, האם האיטיולוגיה להשמנה זו השתנתה במהלך השנים?
פרופ' רונית לוביצקי מספרת על הקשר שבין מיקרוביום למגפת ההשמנה בילדים, על מגוון הגורמים המשפיעים על התפתחות מיקרוביום עוד משלב העוברות,
על מנגנוני העבודה של חיידקי המיקרוביום ועל המכניזמים הקושרים את המיקרוביום להשמנת יתר ותסמונת מטאבולית.