Annales 79.2 - תזונת ילדים בעולם משתנה

160 דקות קריאה /

Annales Nestlé 79.2 גיליון זה עוסק בהתפתחות המהירה של עולמנו וההשפעה של התפתחות זו על תזונת ילדים, בעיות חופפות הקשורות בתזונה ועוד.

עורך: Andrew M. Prentice העולם שלנו עבר שינויים משמעותיים ומהירים, דבר שהשפיע על האופן בו אנו מזינים ודואגים לילדנו. בעוד התזונה השתפרה באופן כללי, אתגרים חדשים ממשיכים לעלות כמו העלייה בהשמנת ילדים, בעיות חופפות הקשורות בתזונה ושינויי אקלים המאיימים על הביטחון התזונתי. נושאים אלו והתערבויות אפשריות כגון תמיכה בהנקה וגישות לשיתוף פעולה בין סקטורים שונים יידונו ביסודיות במהדורה זו.