The Nest 44: פרו-, פרה- וסינביוטיקה: מיתוסים ועובדות

1 דקות קריאה
Topic(s): HMO מיקרוביום
עורך(ים): Hania Szajewska, Clemens Kunz, Yvan Vandenplas. 44  מיקרוביוטה של המעי, כולל פרוביוטיקה, פרה-ביוטיקה וסינביוטיקה הם נושאי דיון חמים בפרקטיקה הקלינית. כיום ידוע היטב שלא כל הפרוביוטיקות ו/או הפרה-ביוטיקות זהות זו לזו. היתרונות הבריאותיים של פרוביוטיקה הינם ספציפיים לזן, ובמקרה של אוליגוסכרידים בחלב אם (HMOs) ופרה-ביוטיקה, התפקודים תלויים בהרכב המבני שלהם. בגיליון זה של The Nest תקראו מאמרים על: השפעות קליניות מוכחות של פרוביוטיקות ספציפיות, פרה-ביוטיקה וסינביוטיקה בגיל הילדות הבדלים מבניים בין HMOs ואוליגוסכרידים פרה-ביוטיים אחרים והשפעתם על תפקודים פיזיולוגים הבדלים בין פרוביוטיקה ופוסטביוטיקה ורמת ההוכחות המדעיות עבור כל אחד מהם